top of page

Sezencelebi.com KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKASI
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN KULLANILMA AMACI
Bu prosedür, sezencelebi.com Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yer alan kişisel bilgilerin nasıl işlendiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.
Bu Amaçla, sezencelebi.com Politikasında düzenlenen ilkeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, çalışanların farkındalığının sağlanması için iç sistemler kurulacak, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek, iş ortaklarına konuya ilişkin gerekli bildirimler ve uyarılar yapılacaktır.

KİŞİSEL BİLGİ İŞLEME
sezencelebi.com, Anayasa ve KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan
ilkelere uygun hareket etmektedir.
• Kişisel bilgi sadece, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek kanunun vermiş olduğu yetki sınırları doğrultusunda işlenir.
• Kişisel bilgiler, sadece, hesap sahibi ile yapılan sözleşmede belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenir.
• Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlenir.
• Kişisel bilgiler, yasa ve mevzuata uygun olarak işlenir.
• Mevzuattaki değişiklik gibi nedenlerle, yeni kişisel bilgi işleme amaçlarının oluşması gibi durumlarda, hesap sahibine bu durum açıklanır.
• sezencelebi.com KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda;hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetindebulunur.
• KVK Kanunu’nun 4üncü ve 7inci maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder.
• sezencelebicom bünyesinde tutulan her kişisel veriye, her çalışanın erişim imkanı bulunmamaktadır.

KİŞİSEL BİLGİ PAYLAŞIM
sezencelebicom kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen
kurallara uygun davranır.
• Kişisel bilgi sadece, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kanun doğrultusunda paylaşılır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
• Kişisel bilgiler paylaşılmadan önce, paylaşılan tarafın kişisel bilgilere erişme yetkisi, kimlik bilgileri gibi bilgiler alınır ve doğrulanır. Paylaşımın kaydı tutulur.
• Mevzuattaki değişiklik gibi nedenlerle, yeni kişisel bilgi paylaşım amaçlarının oluşması gibi
durumlarda, hesap sahibine bu durum açıklanır.
• Meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK
Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
- Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
- Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
- Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
- sezencelebi.com’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
- Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
- Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
- Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sezencelebi.com’un meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
sezencelebi.com içinde kişisel bilgilere fiziksel ve mantıksal olarak kimlerin hangi yetkilerle eriştiği bilgisi, kişisel bilgi envanterinde tutulur. Yetkilendirilmiş sezencelebi.com personeli, sadece yetkileri dahilinde kişisel bilgilere erişir.

KİŞİSEL BİLGİ SAHİPLERİNİN HAKLARININ GÖZETİMİ
• Kişisel bilgi sahipleri olan hesap sahiplerinin, KVKK ve KBYS’ye göre aşağıda belirtilen hakları vardır:
- Kişisel bilginin hangi amaçla toplandığını bilmek,
- Kişisel bilginin ne amaçlarla kullanılacağını bilmek,
- Kişisel bilginin hangi taraflarla paylaşılabileceğini bilmek,
- Kişisel bilgiye kimlerin erişeceğini bilmek,
- Kişisel bilginin nasıl saklanacağını bilmek,
- Kişisel bilginin ne kadar süre tutulacağını bilmek,
- Kişisel bilginin nasıl arşivleneceğini bilmek,
- Kişisel bilginin nasıl imha edileceğini bilmek,
- Bu konuda bilgi talebini ve şikayetini sezencelebicom’a nasıl ileteceğini bilmek.
• Kişisel bilgi sahiplerine hakları, sözleşme ve mahremiyet bildirisinde açıklanır.
• Kişisel bilgi sahiplerinden gelen şikâyetler değerlendirilerek cevaplanır.

KİŞİSEL BİLGİ TOPLAMA
• Kişisel bilgi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca toplanır.
• Kişisel bilgiler sadece sezencelebi.com’un bu konuda görevlendirdiği yetkili kişiler tarafından toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
• Hesap sahibinden kişisel bilgi alınmadan önce, bilgilerin ne amaçla toplandığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, bu hususlarla ilgili bilgi almak istediklerinde nereye başvuracakları gibi hususlar açıklanır. Hesap sahibinin bu açıklamayı onaylamasından sonra ilgili hususların yer aldığı başvuru sözleşmesini imzalar ve sonrasında kişisel bilgiler toplanır.
• Hesap sahibinden kişisel bilgi alınmadan önce, bilgilerin ne amaçla toplandığı, hangi işlemlerde kullanılacağı, kimlerle paylaşılacağı, bu hususlarla ilgili bilgi almak istediklerinde nereye başvuracakları gibi hususların açıklandığı web sayfasında yayınlanmıştır.
• Toplanan kişisel bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, Hesap sahibinin sorumluluğudur.
• Mevzuattaki değişiklik gibi nedenlerle, hesap sahiplerinden yeni kişisel bilgilerin toplanması, kişisel bilgilerin yeni kullanım amaçları gibi durumlarda, hesap sahibine bu durum açıklanır.

bottom of page